تبلیغات
به وبلاگ انجمن مهندسی هوافضا دانشگاه پیام نور شیراز خوش آمدید، امیدواریم مطالب وبلاگ مورد توجه و استفاده ی شما عزیزان قرار گیرد، لطفا با پیشنهادات و نظرات خود ما را در افزایش کیفیت و کمیت هر چه بیشتر مطالب و موضوعات مرتبط با علوم هوافضایی یاری نمایید.با تشکر از حضور گرمتان.

ابزار وبلاگ

انجمن دانشجویان مهندسی هوافضا دانشگاه پیام نور شیراز - ﺑﯿﻮﻣﮑﺎﺗﺮوﻧﯿﮏ و پرنده هوشمند


در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﯾﮑﻰ از ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮاﺣﻰ ﻫﺎى ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن  ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﻰ ﮐﻠﻰ از یک پرنده ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﺴﺘﻮ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺷﺎره و ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ آن را ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ  اراﯾﻪ 2011 ﭘﺮﻧﺪه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺴﺘﻮ در ﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺤﺚ ﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ ﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪدى درﺑﺎره اﯾﻦ ﺳﺎزه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻤﻰ ﮔﻨﺠﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﻰ ﺗﻮان   اﺷﺎره ﮐﺮد .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ 2 ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ دﮐﺘﺮ ﻣﺎرﮐﻮس ﻓﯿﺸﺮ در ﺗﺪ اﯾﻦ ﺳﺎزه ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪه و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﺰﺋﻰ ﺗﺮ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد.

دانلود مقاله